Generalforsamlingens dagsorden d. 20/11-2017


   Generalforsamlingens dagsorden d. 20/11-2017

 

 

Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

 

1. Valg af dirigent.


2. Bestyrelsens beretning.


3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og fremlægger budget for   

    det kommende år.


4. Behandling af forslag

          a. Fra bestyrelsen
          §6.11 Man kan ikke sidde i FcSydvest’s bestyrelse samt i bestyrelsen for TSF’s            venner/bankparken pga. interessekonflikt.


          b. Indkomne forslag
          Forslag fra Gunnar om vedtægtsændringer:
          Forslag 1.
          § 6 pkt. 9 ændres til § 6 pkt. 10 og følgende indsættes som § 6 pkt.9.
          Der udfærdiges skriftligt referat eller beslutningsreferat fra bestyrelsesmøder           og alle udvalgsmøder. Referaterne tilsendes formændene i moderklubbernes           fodboldafdeling.
          Forslag 2.
          Nuværende:
          §2. Formål.
          Foreningens formål er at drive herre fodbold for U17, U19 og herre elitehold,           og tilvejebringe tilstrækkelig kapital hertil.
          Anm.: Der henvises til samarbejdsaftalens bemærkninger om                     

          holdsamarbejde
          Ændres til:
          §2. Formål
          Foreningens formål er at drive herre elitehold, og tilvejebringe tilstrækkelig           

          kapital hertil.
          Konsekvens: Foreningen FC Sydvest 05 Tønder skal ikke længere bruge           

          kræfter m.m. på ungdomsarbejdet men udelukkende koncentrere sig om

          Senior Herre elitehold.


           Forslag fra Martin Quist:
          "Generalforsamlingen beslutter, at Knud Mylin med øjeblikkeligvirkning           

          udtræder af bestyrelsen for foreningen"
          Begrundelse:
          Knud Mylin er en hindring for et fornuftigt samarbejde med nuværende og

          kommende sponsorer og samarbejdspartnere med henblik på den fremtidige

          videreudvikling af klubben.

          Yderligere uddybning af årsagerne og fremlæggelse af alternativet;

          vores visionsplan, følger på mødet!


5. Valg af bestyrelse og suppleanter.


6. Valg af revisor for og revisorsuppleant. 

7. Eventuelt.