Samarbejdsaftalen og vedtægter

Samarbejdsaftale og vedtægter for ”FC Sydvest 05 Tønder”

 

05-12-2013

                        

v/ Ib Hansen og Hans Pilegaard

 

Undertegnede moderklubber

                                                    Ballum IF

                                                    Bredebro IF

                                                    Løgum IF

                                                    TSF Fodbold

 

Har i forhold til den eksisterende overbygning

 

                                                    FC Sydvest 05 Tønder

 

 

Dags dato indgået følgende

 

SAMARBEJDSAFTALE

 

Idet                  

Tønder SF-Fodbold, Ballum IF, Bredebro IF, Løgum IF (herefter benævnt de 4 førstnævnte foreninger) ønsker, at samarbejdet med FC Sydvest 05 Tønder vedrørende driften af den del af de  4 førstnævnte foreningers virksomhed, der vedrører elitefodbold på herresiden herunder evt. kontraktfodbold, formaliseres i denne samarbejdsaftale. Elitefodboldspillet omfatter på aftaletidspunktet et herrefodboldhold i 2. Division. Sideløbende hermed eksisterer der et HOLDSAMARBEJDE de 4 klubber imellem omkring U19 og U17. Dette hører administrativt under FC Sydvest 05 Tønder.

 

Idet                  

de involverede foreninger ligeledes ønsker samarbejdet formaliseret med henblik på at kunne foretage en egentlig langtidsplanlægning for FC Sydvest 05 Tønders aktiviteter                          .

 

Idet                  

de involverede foreninger er enige om, at elitefodbold, herunder evt. kontraktfodbold for herreførsteholdet mest hensigtsmæssigt drives i en selvstændig forening adskilt fra de 4 førstnævnte foreninger.

 

Idet                  

de involverede foreninger er enige om at FC Sydvest 05 Tønder fremadrettet driver herre elitefodbold som en overbygningsaftale mellem de 4 førstnævnte klubber og under Tønder SF. I tilfælde af at der vælges at starte med kontraktforhold, foregår dette på Tønder SF-Fodbolds licens ligesom kontraktspillere skal være medlemmer af Tønder SF.

Idet                  

denne samarbejdsaftale erstatter alle tidligere samarbejdsaftaler mellem de involverede foreninger.

 

§ 1 Tilladelse til brug af rettighed (Licens)

 

Så længe nærværende aftale er gældende, og på betingelse af opfyldelse af samtlige bestemmelser og vilkår i nærværende aftale, meddeles FC Sydvest 05 Tønder tilladelse til at oppebære licens.

Tilladelsen omfatter retten til at indtage Tønder SF – Fodbolds licens til FC Sydvest 05 Tønders elitehold.

Tilladelsen omfatter retten til at indtage plads i turneringer under DBU, Foreningen af Divisionsklubber i Danmark, Den Europæiske Fodbold Union (UEFA) samt øvrige internationale forbund eller øvrige internationale turneringer.

Selve retten/tilladelsen til at deltage i de nævnte turneringer forbliver de fire førstnævnte foreningers, men brugsretten overgår til FC Sydvest 05 Tønder på de i denne aftale nævnte vilkår.

§ 2

De fire førstnævnte foreninger giver støtten til FC Sydvest 5 Tønder i tilkendegivelse af, at FC Sydvest 05 Tønder er stiftet på de fire førstnævnte foreningers initiativ.

FC Sydvest 5 Tønder er samtidig berettiget til og forpligtet til at repræsentere og stemme på vegne af de fire førstnævnte foreninger.

Behandling af fodbold, der ikke vedrører FC Sydvest 05 Tønders elitehold varetages af respektive foreninger blandt de 4 førstnævnte foreninger.

§ 3 FC Sydvest 05 Tønders forpligtelser

FC Sydvest 5 Tønder er forpligtet til:

 

at have Tønder Ny Stadion som fast hjemmebane. I særlige tilfælde kan kampe flyttes. Dette sker ved enighed mellem Tønder SF-Fodbold og FC Sydvest 05 Tønder.

at pokalkampe spilles/arrangeres i/af Ballum IF

at træningen foregår i Bredebro. Ved træningsopstart trænes dog på kunststofbane(r).

at tilrettelægge driften af elitefodbold  herunder evt. kontraktfodbold på en sådan måde, at dette stemmer overens med almindelig god forretnings- og foreningsskik

at etablere et tæt samarbejde med relevante afdelinger i de 4 førstnævnte foreninger for at opfylde FC Sydvest 05 Tønder’s behov for talentudvikling og tilgang af spillere af egen avl

at skabe de nødvendige økonomiske rammer, som er en forudsætning for, at FC Sydvest  05 Tønder vedvarende vil befinde sig i divisionsrækkerne i danske herre seniorfodbold

 

§ 4 Ballum IF’s, Bredebro IF’s, Løgum IF’s og TSF Fodbolds forpligtelser

 

De 4 foreninger er forpligtet til:

 

at medvirke til, egne såvel som FC Sydvest 05 Tønders administration varetages mest hensigtsmæssigt for at opnå en fælles synergieffekt.

Eventuelle udgifter afholdt for foreningerne i forhold til FC Sydvest 05 Tønder, i forbindelse hermed afregnes til kostpris,

 

at medvirke til at stille nødvendige faciliteter i til rådighed, herunder græs- og evt. kunststofbaner, omklædningsrum, vaskerum, klublokale, VIP-lounge samt øvrige anlæg og lokaler til rådighed for FC Sydvest 05 til træningsformål og kampafvikling mv. FC Sydvest 05 Tønder, afholder samtlige udgifter til materialer såsom bolde, rekvisitter til brug for træning og lignende, og refunderer eventuelle af de 4 førstnævnte foreningers afholdte udgifter til kostpris,

 

at medvirke til at stille VIP-loungen til rådighed for FC Sydvest 05 Tønders sponsorer i forbindelse med førsteholdets hjemmekampe og øvrige sponsorarrangementer,

 

at  drive en passende seniorafdeling, der sikrer FC Sydvest 05 Tønders behov for tilgang af unge talenter og medvirker til at skabe rammerne for et tæt samarbejde herom med FC Sydvest 05 Tønder

 

at  drive en passende herre ungdomsafdeling, der tilstræber at imødekomme FC Sydvest 05 Tønders behov for tilgang af unge talenter, og medvirker til at skabe rammerne for et tæt samarbejde herom med FC Sydvest 05 Tønder, og

at  opfylde alle vilkår i den meddelte licens, og til enhver tid opretholder denne.

 

§ 5  Økonomi

 

Ved samarbejdets start indskød de fire førstnævnte foreninger hver kr. 10.000,- som startkapital.

 

                          Divisionsspillere fritages for kontingent i de involverede foreninger.

                         

                          I forbindelse med U17 og U19-hold, betales hvert år til FC Sydvest 05 Tønder som følger:

                         

                          TSF Fodbold: Kr. 12.000,- pr. årgang, i alt kr. 24.000,-

                          Bredebro IF: Kr. 5.000,- pr. årgang, i alt kr. 10.000,-

                          Løgum IF Fodbold: Kr. 5.000,- pr. årgang, i alt kr. 10.000

                          Ballum IF: kr. 0.

 

Beløbene aftales forud for hvert kalenderår. Samarbejdet i øvrigt ifølge nærværende samarbejdsaftale er selvfinansierende, idet hver forening betaler egne udgifter.

                         

                          Entré til fælleskabets kampe tilfalder FC Sydvest 05 Tønder.

                          Salg af øl, vand, pølser m.m. ved fælleskabets kampe tilfalder den arrangerende klub. Ved pokalkampe i Ballum laves en særskilt aftale.

 

                          Såfremt en af de deltagende foreninger ønsker at udtræde af samarbejdet uden at samarbejdet opløses, er dette muligt. Dog forbliver eventuelle indbragte hold og indskudskapitalen i det tilbageværende samarbejde. En sådan udtræden skal ske skriftligt med mindst 6 måneders varsel til udløb den 30. juni.

 

                          I de tilfælde, hvor nye foreninger ønsker at indgå i samarbejdet, indstilles dette, tilligemed økonomiske betingelser, eventuelle særlige vilkår m.v. samt ændringsforslag til ”vedtægter for FC Sydvest 05 Tønder” til vedtagelse på førstkommende ordinær generalforsamling i FC Sydvest 05 Tønder.

                         

                          Såfremt der opnås enighed om ophør af samarbejdet, fordeles aktiver/midler ligeligt mellem de involverede foreninger. I et sådant tilfælde overtager Tønder SF – Fodbold seniorholdets placering i turneringen. Holdet kan dog, med ønske fra den afgivende/modtagende klub, og efter nærmere forhandlinger, tilfalde en af de øvrige involverede foreninger.

                         

                          Den fælles økonomiske hæftelse vedrører alene udgifter i samarbejdet i den periode, hvor aftalen er gældende. De enkelte foreningers forpligtelse er samarbejdet og de øvrige foreninger uvedkommende.

 

§ 6                     Spilletilladelse og spillerkontrakter

 

Enhver spiller i FC Sydvest 05 Tønder skal være medlem af og spilleberettiget i en af de fire førstnævnte foreninger. Eventuelle fremtidige kontraktspillere skal være medlem af Tønder   SF.

 

                          Såfremt der indføres kontraktfodbold indgås samtlige spillerkontrakter af FC Sydvest 05 Tønder. Spilleren skal gøres bekendt med, at han ikke i denne anledning kan gøre noget krav   gældende overfor de fire førstnævnte foreninger ifølge sin kontrakt med FC Sydvest 05 Tønder, og under iagttagelse af samtlige af DBU udstedte regler herom.

 

Enhver af FC Sydvest 05 Tønder engageret fodboldspiller skal sideløbende være medlem af en af de fire førstnævnte foreninger for at opnå det optimale og nødvendige samspil mellem foreningsmedlemskab, kontrakt og ansættelsesaftale.

 

                          Samtlige indtægter og udgifter i forbindelse med køb og salg af spillere tilfalder eller bæres af FC Sydvest 05 Tønder, der egenhændigt træffer afgørelse om sådanne køb og salg. FC Sydvest 05 Tønder bærer alene eventuelle udgifter til tidligere klubber ved spillersalg.

§ 7                     Sponsor- og reklameaftaler

FC Sydvest 05 Tønder har uindskrænket brugsret til anvendelse af navnet FC Sydvest  05 Tønder og det dertil hørende logo. FC Sydvest 05 Tønder markedsføres under særskilt identitet.

                          Indtægter og udgifter i forbindelse med indgåelse af sponsoraftaler og andre reklameaftaler tilfalder og bæres alene af FC Sydvest 05 Tønder. Dette gælder såvel i forbindelse med aftaler vedrørende hold, omfattet af licensen, jf. § 1, herunder TV-penge og UEFA solidaritetsmidler, som aftaler vedrørende enkeltspillere, kampprogrammer, samt eventuelle bander, navn mv. i forbindelse med Tønder Stadion.

                          Midler, der i forhold til det nationale kompensationssystem udbetales til resp. moderklub, overføres af denne til FC Sydvest 05.

                          De fire førstnævnte foreninger beholder den direkte sponsoraktivitet for de hold, der fortsat hører under disse foreninger.

                          Hvor det vurderes hensigtsmæssigt, kan der indgås fælles sponsor- og/eller reklameaftaler. I forbindelse med sådanne fællesaftaler skal fordelingen mellem de involverede foreninger være aftalt inden aftalens indgåelse.

§ 8                     FC Sydvest 05 Tønders ledelse

                          FC Sydvest 05 Tønders ledelse varetages af en bestyrelse ifølge foreningens vedtægter. Vedtægterne skal til enhver til sikre at bestyrelsen har repræsentation fra de fire førstnævnte foreninger.

                          Bestyrelsen er ulønnet, konstituerer sig selv og fordeler selv sine pligter.

§ 9                     Overdragelse

                          FC Sydvest 05 Tønder kan ikke overdrage eller på anden måde stille de i §’erne 1-8 omtalte rettigheder og forpligtelser til rådighed for andre personer, selskaber eller foreninger.

                          De fire førstnævnte foreninger er forpligtet til enhver tid til at opretholde den licens, der er nødvendig for, at FC Sydvest 05 Tønder kan deltage i de i § 1 anførte turneringer. Licensen kan ikke overdrages til nogen uden samtykke fra FC Sydvest 05 Tønders samtykke.

§ 10                  Ikrafttræden og løbetid

                          Nærværende aftale gælder på tidspunktet for underskrift af aftalen.

                          I situationer, hvor der foretages afstemning om punkter/emner i henhold til nærværende aftale, har hver klub 1 stemme. Stemmeafgivningen udøves af respektive klubformand eller en af respektive formand udpeget person.

                          Samarbejdsaftalen – i sig selv - er uopsigelig fra de fire førstnævnte foreningers side. Dog skal aftalen genforhandles, såfremt der ikke opretholdes turneringsfodbold i DBU-regi.

                          Fra FC Sydvest 05 Tønders side er aftalen uopsigelig  i 1½ år fra 1. januar 2014. Herefter kan FC Sydvest 05 Tønder opsige aftalen med 12 måneders varsel til udgangen af et turneringsforløb, således at aftalen tidligst kan bringes til ophør med virkning fra dette tidspunkt.

Ved aftalens ophør – uanset hvilken grund – ophører tilladelsen til at benytte den i § 1 anførte licens, og efter dette tidspunkt er alene Tønder SF - Fodbold berettiget til at disponere over licensen til herre fodbold.

                          Såfremt der er enighed herom, og det skønnes formålstjenligt for samtlige involverede foreninger, kan der foretages genforhandling/regulering af enkeltvilkår i hele aftaleperioden.

                          I tilfælde af væsentlig misligholdelse af forpligtelser under nærværende aftale, kan aftalen ophæves skriftligt af begge parter med øjeblikkelig virkning. En sådan ophævelse skal fremsendes til den misligholdende part inden 14 dage efter, at den væsentlige misligholdelse er kommet til den anden parts kendskab.

§ 11                  Tvister

Tvistigheder om de i nærværende samarbejdsaftale fastsatte bestemmelser afgøres efter dansk ret og med Retten i Sønderborg som Værneting.

 

Tønder, den ……… 2013

                         

                          Ballum IF                                   Bredebro IF                               Løgum IF

 

 

 

                          TSF Fodbold                                                                                  FC Sydvest 05 Tønder

 

 

 

Vedtægter for FC Sydvest 05 Tønder

§ 1. Navn                                                                              

1.                       Foreningens navn er FC Sydvest 05 Tønder. Foreningens hjemsted er Tønder Kommune.

2.                       Foreningen er etableret som en overbygning til Ballum IF, Bredebro IF, Løgum IF og TSF- Fodbold.

3.                       Samarbejdsrelationerne mellem Ballum IF, Bredebro IF, Løgum IF, TSF-Fodbold og FC Sydvest    05 Tønder, er reguleret ved en samarbejdsaftale, foreningerne imellem.

§ 2. Formål

                          Foreningens formål er at drive herre fodbold for U17, U19 og herre elitehold, og tilvejebringe tilstrækkelig kapital hertil.

                          Anm.: Der henvises til samarbejdsaftalens bemærkninger om holdsamarbejde

§ 3. Medlemmer

 Foreningen kan optage enhver, herunder spillerne i herre senior divisionsholdet, tidligere aktive spillere, erhvervsmedlemmer, sponsorer samt andre, der ønsker at støtte det sportslige og økonomiske grundlag for at drive og opretholde fodbold, jf. § 2, og som retter henvendelse herom til foreningens bestyrelse.

 Aktive fodboldspillere skal være medlem af en af moderklubberne

§ 4. Udmeldelse og eksklusion

1.                       Foreningens bestyrelse kan med 2/3 majoritet nægte at tag en anmodning om optagelse til følge, ligesom bestyrelsen ved enstemmig beslutning kan ekskludere et medlem af foreningen.

2.                       Det ekskluderede medlem har ret til at forlange afgørelsen indanket for den ordinære generalforsamling, som ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer træffer den endelige afgørelse.

§ 5. Kontingent

1.                       Foreningens kontingenter, som betales forud, fastsættes af bestyrelsen hvert år. Medlemskabet gælder for 1 år regnet fra hvert års 1. juli. Såfremt kontingentet ikke er betalt inden udgangen af en august måned eller senest 1 måned efter medlemmets modtagelse af kontingentopkrævning, betragtes dette som en udmeldelse af foreningen.

2.                       Et eventuelt overskud, der opstår gennem kontingentbetaling, tilfalder foreningen til anvendelse indenfor foreningens formål.

§6. Bestyrelsen

1.                       Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer.

2.                       Ballum IF, Bredebro IF, Løgum IF og TSF-Fodbold udpeger hver ét medlem samt hver én suppleant  til bestyrelsen. De resterende 3 medlemmer af bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling.

3.                       Samtlige udpegninger/valg gælder for en periode af 2 år således, at maksimalt 4    medlemmer vælges i de lige årstal, og maksimalt 3 i de ulige årstal. Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år.

4.                       Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

5.                       Bestyrelsen er ulønnet, konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær og fordeler selv sine pligter.

6.                       Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

7.                       Bestyrelsen nedsætter de fornødne udvalg til varetagelse af foreningen interesser. Et bestyrelsesmedlem skal altid være formand for et udvalg. Bestyrelsen kan udpege/udnævne personer til varetagelse af arbejdsfunktioner, som f.eks. tøjmand, debitoransvarlig m.v.

8.                       Bestyrelsen kan ikke træffe beslutninger i modstrid med den i § 1 stk. 3 nævnte samarbejdsaftale.

9.                       Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 7.                   Bestyrelsesmøder

1.                       Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Møder i bestyrelsen indkaldes af formanden eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.

2.                       Bestyrelsesmøder skal indvarsles med mindst 1 uges varsel.

3.                       Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.

§ 8. Ordinær generalforsamling

1.                       Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Dog kan generalforsamlingen ikke træffe beslutninger i modstrid med den i § 1 stk. 3 nævnte samarbejdsaftale.

2.                       Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag, e-mail og/eller på foreningens hjemmeside og med angivelse af tid, sted og dagsorden.

3.                       Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

4.                       Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede generalforsamlingen.

5.                       Kun foreningens medlemmer, der ikke er i restance med kontingent, og som har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeret kan alene udøves ved personligt fremmøde. På den stiftende generalforsamling har samtlige fremmødte, der har indmeldt sig i foreningen stemmeret.

6.                       Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer ved ændring af vedtægterne.

7.                       Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

8.                       Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt mindst 2 af de fremmødte medlemmer forlanger det. Dog skal personrelaterede afstemninger altid foregå skriftligt.

9.                       I sager, der ikke er anført på dagsordenen eller forslag, der ikke er modtaget rettidigt, kan generalforsamlingen ikke træffe bindende beslutning.

10.                    Sekretæren udarbejder referat fra generalforsamlingen. Efterfølgende underskrives referatet af dirigent og formand.

§ 9. Generalforsamlingens dagsorden

                          Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

                          1. Valg af dirigent

                          2. Bestyrelsens beretning

                          3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og fremlægger budget for det kommende år

                          4. Behandling af forslag

                                                    a. fra bestyrelsen

                                                    b. indkomne forslag

                          5. Valg af bestyrelse og suppleanter

                          6. Valg af revisor for og revisorsuppleant

                          7. Eventuelt

§ 10. Regnskab

1.                       Foreningens regnskabsår følger kalenderåret 1. juli til 30. juni.

2.                       Regnskabet forsynes med påtegning fra revisor og underskrives af bestyrelsen.

3.                       Alle regnskabsbøger, bilag og specifikationer til regnskabet skal opbevares i henhold til bogføringslovens bestemmelser herfor.

§ 11. Revision

1.                       Foreningens regnskab skal revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor, der skal være regnskabskyndig.

2.                       Revisoren skal foretage kontrol af de økonomiske beslutninger, der er truffet af bestyrelsen, og er herunder berettiget til at efterse beslutningsreferater, ligesom revisoren skal have uhindret adgang til samtlige bilag, der vedrører regnskabet.

3.                       Revisoren vælges for 2 år ad gangen, suppleanten for 1 år ad gangen.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling

1                        Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 2/3 af foreningernes medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsordenspunkt/-er.

2.                       Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter reglerne for ordinære generalforsamling, med angivelse af dagsorden.

§ 13. Økonomi

1.                       Bestyrelsen er bemyndiget til, under ansvar over for generalforsamlingen, at optage lån til finansiering af konkrete opgaver i forbindelse med foreningens aktiviteter.

2.                       Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller moderklubberne nogen hæftelse for FC Sydvests’s økonomiske forpligtelser.

§ 14. Foreningens opløsning

1.                       Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst ½-delen af de stemmeberettigede   medlemmer skal være til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de afgivne stemmer, stemmer herfor.

2.                       I tilfælde af foreningens opløsning, og efter afvikling af foreningens aktiviteter, deles foreningen resterende midler ligeligt mellem Ballum IF, Bredebro IF, Løgum IF og TSF- Fodbold. Licensen vedrørende elitefodbold videreføres af Tønder SF-Fodbold.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 6. april 2016

 

Dirigent:                                                                                        Forhenværende formand:

Ib Hansen                                                                                      Hans Pilegaard