Samarbejdsaftale mellem moderklubberne samt FC Sydvest 05 Tønder

Nærværende samarbejdsaftale erstatter samarbejdsaftalen af 02.12.2013
Undertegnede moderklubber

 • Ballum IF
 • Bredebro IF
 • Løgum IF
 • Tønder SF-Fodbold

har i forhold til den eksisterende overbygning

FC Sydvest 05 Tønder

dags dato indgået følgende

SAMARBEJDSAFTALE

 • Idet Tønder SF-Fodbold, Ballum IF, Bredebro IF, Løgum IF (herefter benævnt de 4 førstnævnte
  foreninger) ønsker, at samarbejdet med FC Sydvest 05 Tønder vedrørende driften af den del
  af de 4 førstnævnte foreningers virksomhed, der vedrører elitefodbold på herre seniorsiden
  herunder evt. kontraktfodbold, formaliseres i denne samarbejdsaftale. Elitefodboldspillet
  omfatter på aftaletidspunktet et herrefodboldhold i 2. division.
 • Idet de involverede foreninger ligeledes ønsker samarbejdet formaliseret med henblik på at
  kunne foretage en egentlig langtidsplanlægning for FC Sydvest 05 Tønders aktiviteter.
 • Idet de involverede foreninger er enige om, at elitefodbold, herunder evt. kontraktfodbold for
  herreførsteholdet, mest hensigtsmæssigt drives i en selvstændig forening adskilt fra de 4
  førstnævnte foreninger.
 • Idet de involverede foreninger er enige om, at FC Sydvest 05 Tønder fremadrettet driver herre
  elitefodbold som en overbygningsaftale mellem de 4 førstnævnte klubber og under Tønder
  SF. I tilfælde af at der vælges at starte med kontraktforhold, foregår dette på Tønder SF Fodbolds
  licens, ligesom kontraktspillere skal være medlemmer af Tønder SF.
 • Idet denne samarbejdsaftale erstatter alle tidligere samarbejdsaftaler mellem de involverede
  foreninger.

§ 1 Tilladelse til brug af rettighed (licens)

Så længe nærværende aftale er gældende, og på betingelse af opfyldelsen af samtlige bestemmelser og vilkår i nærværende aftale, meddeles FC Sydvest 05 Tønder tilladelse til at oppebære licens. Tilladelsen omfatter retten til at indtage Tønder SF-Fodbolds licens til FC Sydvest 05 Tønders elitehold.

Tilladelsen omfatter retten til at indtage plads i turneringer under DBU, Foreningen af Divisionsklubber i Danmark, Den Europæiske Fodbold Union (UEFA) samt øvrige internationale forbund eller øvrige internationale turneringer.

Selve retten / tilladelsen til at deltage i de nævnte turneringer forbliver de fire førstnævnte foreningers, men brugsretten overgår til FC Sydvest 05 Tønder på de i denne aftale nævnte vilkår.

§ 2

De fire førnævnte foreninger giver støtten til FC Sydvest 05 Tønder i tilkendegivelsen af, at FC Sydvest 05 Tønder er stiftet på de fire førnævnte foreningers initiativ.

FC Sydvest 05 Tønder er samtidig berettiget til og forpligtet til at repræsentere og stemme på vegne af de fire førnævnte foreninger. Behandling af fodbold, der ikke vedrører FC Sydvest 05 Tønders elitehold, varetages af respektive foreninger blandt de 4 førnævnte foreninger.

§ 3 FC Sydvest 05 Tønders forpligtelser

FC Sydvest 05 Tønder er forpligtet til:

at have Tønder Ny Stadion, BankParken, som fast hjemmebane. I særlige tilfælde kan kampe
flyttes. Det sker i enighed mellem den baneansvarlige for BankParken og FC Sydvest 05 Tønder.

at pokalkampe spilles / arrangeres i / af Ballum.
at træningen foregår i Bredebro. Ved træningsopstart og ved vejr, der kræver en kunststofbane trænes der på kunststofbanen i Løgumkloster.

at tilrettelægge driften af elitefodbold, herunder evt. kontraktfodbold, på en sådan måde, at
dette stemmer overens med almindelig god forretnings- og foreningsskik.

at etablere et tæt samarbejde med relevante afdelinger i de 4 førstnævnte foreninger for at
opfylde FC Sydvest 05 Tønder’s behov for talentudvikling og tilgang af spillere af egen avl.

at skabe de nødvendige økonomiske rammer, som er en forudsætning for, at FC Sydvest 05
Tønder vedvarende vil befinde sig i divisionsrækkerne i danske herre seniorfodbold.

§ 4 Ballum IF’s, Bredebro IF’s, Løgum IF’s og Tønder SF Fodbolds forpligtelser

De 4 foreninger er forpligtet til:

at medvirke til egne, såvel som FC Sydvest 05 Tønders administration varetages mest
hensigtsmæssigt for at opnå en fælles synergieffekt. Eventuelle udgifter afholdt for
foreningerne i forhold til FC Sydvest 05 Tønder i forbindelse hermed afregnes til kostpris.

at medvirke til at stille nødvendige faciliteter i til rådighed, herunder græs- og evt.
kunststofbaner, omklædningsrum, vaskerum, klublokale samt øvrige anlæg og
lokaler til rådighed for FC Sydvest 05 til træningsformål og kampafvikling mv. FC Sydvest 05
Tønder afholder samtlige udgifter til materialer såsom bolde, rekvisitter til brug for
træning og lignende og refunderer eventuelle af de 4 førnævnte foreningers afholdte
udgifter til kostpris.

at medvirke til at stille VIP-lounge til rådighed for FC Sydvest 05 Tønders sponsorer i
forbindelse med førsteholdets hjemmekampe og øvrige sponsorarrangementer.

at drive en passende seniorafdeling, der sikrer FC Sydvest 05 Tønders behov for tilgang af unge
talenter og medvirke til at skabe rammerne for et tæt samarbejde herom med FC
Sydvest 05 Tønder.

at drive en passende herre ungdomsafdeling, der tilstræber at imødekomme FC Sydvest 05
Tønders behov for tilgang af unge talenter og medvirke til at skabe rammerne for et tæt
samarbejde herom med FC Sydvest 05 Tønder, og

at opfylde alle vilkår i den meddelte licens og til enhver tid opretholde denne.

§ 5 Økonomi

 • Ved samarbejdets begyndelse indskød de fire førstnævnte foreninger hver kr. 10.000,- som
  startkapital.
 • Divisionsspillere fritages for kontingent i de involverede foreninger.
 • Entré til fællesskabets kampe tilfalder FC Sydvest 05 Tønder.
 • Salg af øl, vand, pølser ved pokalkampe i Ballum tilfalder FC Sydvest 05 Tønder.
 • Såfremt en af de deltagende foreninger ønsker at udtræde af samarbejdet uden at
  samarbejdet opløses, er dette muligt. Dog forbliver eventuelle indbragte hold og
  indskudskapitalen i det tilbageværende samarbejde. En sådan udtræden skal ske skriftligt
  med mindst 6 måneders varsel til udløb den 30. juni.
 • I de tilfælde, hvor nye foreninger ønsker at indgå i samarbejdet, indstilles dette tilligemed
  økonomiske betingelser, eventuelle særlige vilkår m.v. samt ændringsforslag til ”Vedtægter
  for FC Sydvest 05 Tønder” til vedtagelse på førstkommende ordinær generalforsamling i FC
  Sydvest 05 Tønder.
 • Såfremt der opnås enighed om ophør af samarbejdet, fordeles aktiver / midler ligeligt mellem de involverede foreninger. I et sådant tilfælde overtager Tønder SF-Fodbold seniorholdets placering i turneringen. Holdet kan dog, med ønske fra den afgivende / modtagende klub og efter nærmere forhandlinger, tilfalde en af de øvrige involverede foreninger.

Der påhviler ikke moderklubberne nogen hæftelse for FC Sydvest 05 Tønders økonomiske forpligtelser.

§ 6 Spilletilladelse og spillerkontrakter

 • Enhver spiller i FC Sydvest 05 Tønder skal være medlem af og spilleberettiget i en af de fire
  førnævnte foreninger. Kontraktspillere skal være medlem af Tønder SF-Fodbold.
 • Såfremt der indføres kontraktfodbold indgås samtlige spillerkontrakter af FC Sydvest 05
  Tønder. Spilleren skal gøres bekendt med, at han ikke i denne anledning kan gøre noget krav
  gældende overfor de fire førnævnte foreninger ifølge sin kontrakt med FC Sydvest 05
  Tønder og under iagttagelse af samtlige af DBU udstedte regler herom.
 • Enhver af FC Sydvest 05 Tønder engageret fodboldspiller skal sideløbende være medlem af
  en af de fire førnævnte foreninger for at opnå det optimale og nødvendige samspil mellem
  foreningsmedlemskab, kontrakt og ansættelsesaftale.
 • Samtlige indtægter og udgifter i forbindelse med køb og salg af spillere tilfalder eller bæres  af FC Sydvest 05 Tønder, der egenhændigt træffer afgørelse om sådanne køb og salg. FC Sydvest 05 Tønder bærer alene eventuelle udgifter til tidligere klubber ved spillersalg.

§ 7 Sponsor- og reklameaftaler

 • FC Sydvest 05 Tønder har uindskrænket brugsret til anvendelse af navnet FC Sydvest 05
  Tønder og det dertil hørende og eventuel ændring af logo. FC Sydvest 05 Tønder markedsføres
  under særskilt identitet.
 • Indtægter og udgifter i forbindelse med indgåelse af sponsoraftaler og andre reklameaftaler
  tilfalder og bæres alene af FC Sydvest 05 Tønder. Dette gælder såvel i forbindelse med
  aftaler vedrørende hold, omfattet af licensen, jf. § 1, aftaler vedrørende enkeltspillere, TV-penge,
  kampprogrammer samt bandereklamer solgt af FC Sydvest 05 Tønder.
 • Placering af bandereklamer på Tønder Ny Stadion, BankParken, aftales særskilt med BankParken,
  Tønder.
 • Midler udbetalt efter UEFA’s såkaldte solidaritetsmiddelpulje tilfalder FC Sydvest 05 Tønder.
  Midlerne anvendes til de af UEFA og Divisionsforeningen foreskrevne formål.
 • Vedr. nationale og internationale kompensations- og solidaritetsmidler.
  Når en spiller fra de fire moderklubber og FC Sydvest 05 Tønder ved et klubskifte og indgåelsen af
  en spillerkontrakt udløser kompensations- og solidaritetsmidler, er der i den forbindelse aftalt
  følgende fordeling af disse midler:

  1. Ved indgåelsen af en kontrakt med en dansk klub
 • Ved et klubskifte og indgåelsen af en spillerkontrakt med en dansk klub henholder moderklubberne
  og FC Sydvest 05 Tønder sig til det nationale cirkulære nr. 114 (2018) fra Dansk Boldspil-Unions
  bestyrelse ”Danske regler om økonomisk kompensation for træning og udvikling samt fordeling af
  solidaritetsbetaling”.
 • Den moderklub, hvis spiller indgår en spillerkontrakt, er også den klub, der vil modtage den
  økonomiske kompensation. Dette selvom spilleren eventuelt på tidspunktet for kontraktindgåelsen er eller tidligere har været en del af FC Sydvest 05 Tønders spillertrup.2. Ved indgåelsen af en kontrakt med en international klub
 • Ved et klubskifte og indgåelsen af en spillerkontrakt med en international klub henholder moderklubberne og FC Sydvest 05 Tønder sig til det internationale ”Regulations on the Status and
  Transfer of Players” 2019 Edition vedtaget af FIFA; herunder punkterne:
  ”VII. Training compensation and solidarity mechanism:
  20. Training compensation og
  21. Solidarity mechanism”
  samt
  ”Annexe 4 – Training compensation” og
  ”Annexe 5 – Solidarity contribution”Der henvises til samarbejdsaftalens bilag nr. 1, hvor der er angivet tre eksempler på, hvordan
  kompensations- og solidaritetsmidlerne fordeles i henhold til ”Regulations on the Status and
  Transfer of Players” 2019 Edition.
  Den moderklub, der modtager kompensations – og solidaritetsmidlerne overfører de modtagne
  midler til de øvrige involverede efter fordelingseksemplerne vist på bilag nr. 1.
 • Moderklubberne afskriver at modtage kompensationsmidler fra FC Sydvest 05 Tønder ved dennes
  indgåelse af kontrakt med en spiller fra moderklubberne.
 • De fire førstnævnte foreninger beholder den direkte sponsoraktivitet for de hold, der fortsat
  hører under disse foreninger.
 • Hvor det vurderes hensigtsmæssigt, kan der indgås fælles sponsor- og / eller reklameaftaler. I
  forbindelse med sådanne fællesaftaler skal fordelingen mellem de involverede foreninger
  være aftalt inden aftalens indgåelse.

§ 8 FC Sydvest 05 Tønders ledelse

 • FC Sydvest 05 Tønders ledelse varetages af en bestyrelse ifølge foreningens vedtægter.
 • Bestyrelsen er ulønnet. Formanden vælges på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen, ogresten af bestyrelsen konstituerer sig herefter og fordeler selv sine pligter.
 • De fire moderklubber forbeholder sig retten til i fællesskab at udpege én observatør til bestyrelsenfor FC Sydvest 05 Tønder. Observatøren har ikke stemmeret. Udpegningen foretages på et moderklubmøde i forbindelse med den ordinære generalforsamling for FC Sydvest 05 Tønder.

§ 9 Overdragelse

 • FC Sydvest 05 Tønder kan ikke overdrage eller på anden måde stille de i §’erne 1-8 omtalte
  rettigheder og forpligtelser til rådighed for andre personer, selskaber eller foreninger.
 • De fire førstnævnte foreninger er forpligtet til enhver tid at opretholde den licens, der er
  nødvendig for, at FC Sydvest 05 Tønder kan deltage i de i § 1 anførte turneringer. Licensen
  kan ikke overdrages til nogen uden samtykke fra FC Sydvest 05 Tønder.

§ 10 Ikrafttræden og løbetid

 • Nærværende aftale gælder på tidspunktet for underskrift af aftalen.
 • I situationer, hvor der foretages afstemning om punkter / emner i henhold til nærværende
  aftale, har hver klub 1 stemme. Stemmeafgivningen udøves af respektive klubformand eller
  en af de respektive formænd udpeget person.
 • Samarbejdsaftalen – i sig selv – er uopsigelig fra de fire førstnævnte foreningers side. Dog
  skal aftalen genforhandles, såfremt der ikke opretholdes turneringsfodbold i DBU-regi.
 • Fra FC Sydvest 05 Tønders side er aftalen uopsigelig i 1½ år fra 1. januar 2020. Herefter kan
  FC Sydvest 05 Tønder opsige aftalen med 12 måneders varsel til udgangen af et turneringsforløb således , at aftalen tidligst kan bringes til ophør med virkning fra dette tidspunkt.
 • Ved aftalens ophør, uanset hvilken grund, ophører tilladelsen til at benytte den i § 1
  anførte licens, og efter dette tidspunkt er alene Tønder SF-Fodbold berettiget til at
  disponere over licensen til herrefodbold.
 • Såfremt der er enighed herom, og det skønnes formålstjenligt for samtlige involverede
  foreninger, kan der foretages genforhandling / regulering af enkeltvilkår i hele aftaleperioden.
 • I tilfælde af væsentlig misligholdelse af forpligtelser under nærværende aftale, kan aftalen ophæves skriftligt af begge parter med øjeblikkelig virkning. En sådan ophævelse skalfremsendes til den misligholdende part inden 14 dage efter, at den væsentlige misligholdelse er kommet til den anden parts kendskab.

§ 11 Tvister

 • Tvistigheder om de i nærværende samarbejdsaftale fastsatte bestemmelser afgøres efter
  dansk ret og med Retten i Sønderborg som værneting.

Ballum / Bredebro / Løgumkloster / Tønder, medio februar 2020

Ballum IF
Bredebro IF
Løgum IF
Tønder SF-Fodbold
FC Sydvest 05 Tønder

 

Bilag Internationale kompensationsmidler