VEDTÆGTER

§ 1. Navn  

 1. Foreningens navn er FC Sydvest 05 Tønder. Foreningens hjemsted er Tønder Kommune.
 2. Foreningen er etableret som en overbygning til Ballum IF, Bredebro IF, Løgum IF og TSF- Fodbold.
 3. Samarbejdsrelationerne mellem Ballum IF, Bredebro IF, Løgum IF, TSF-Fodbold og FC Sydvest    05 Tønder, er reguleret ved en samarbejdsaftale, foreningerne imellem.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at drive herre fodbold for U17, U19 og herre elitehold, og tilvejebringe tilstrækkelig kapital hertil.

Anm.: Der henvises til samarbejdsaftalens bemærkninger om holdsamarbejde

§ 3. Medlemmer

Foreningen kan optage enhver, herunder spillerne i herre senior divisionsholdet, tidligere aktive spillere, erhvervsmedlemmer, sponsorer samt andre, der ønsker at støtte det sportslige og økonomiske grundlag for at drive og opretholde fodbold, jf. § 2, og som retter henvendelse herom til foreningens bestyrelse.

Aktive fodboldspillere skal være medlem af en af moderklubberne

§ 4. Udmeldelse og eksklusion

 1. Foreningens bestyrelse kan med 2/3 majoritet nægte at tag en anmodning om optagelse til følge, ligesom bestyrelsen ved enstemmig beslutning kan ekskludere et medlem af foreningen.
 2. Det ekskluderede medlem har ret til at forlange afgørelsen indanket for den ordinære generalforsamling, som ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer træffer den endelige afgørelse.

§ 5. Kontingent

 1. Foreningens kontingenter, som betales forud, fastsættes af bestyrelsen hvert år. Medlemskabet gælder for 1 år regnet fra hvert års 1. juli. Såfremt kontingentet ikke er betalt inden udgangen af en august måned eller senest 1 måned efter medlemmets modtagelse af kontingentopkrævning, betragtes dette som en udmeldelse af foreningen.
 2. Et eventuelt overskud, der opstår gennem kontingentbetaling, tilfalder foreningen til anvendelse indenfor foreningens formål.

§6. Bestyrelsen

 1. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer.
 2. Ballum IF, Bredebro IF, Løgum IF og TSF-Fodbold udpeger hver ét medlem samt hver én suppleant  til bestyrelsen. De resterende 3 medlemmer af bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling.
 3. Samtlige udpegninger/valg gælder for en periode af 2 år således, at maksimalt 4    medlemmer vælges i de lige årstal, og maksimalt 3 i de ulige årstal. Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år.
 4. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
 5. Bestyrelsen er ulønnet, konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær og fordeler selv sine pligter.
 6. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
 7. Bestyrelsen nedsætter de fornødne udvalg til varetagelse af foreningen interesser. Et bestyrelsesmedlem skal altid være formand for et udvalg. Bestyrelsen kan udpege/udnævne personer til varetagelse af arbejdsfunktioner, som f.eks. tøjmand, debitoransvarlig m.v.
 8. Bestyrelsen kan ikke træffe beslutninger i modstrid med den i § 1 stk. 3 nævnte samarbejdsaftale.
 9. Der udfærdiges skriftlig referat eller beslutningsreferat fra bestyrelsesmøder og alle udvalgsmøder. Referaterne tilsendes formændene i moderklubbernes fodboldafdeling.
 10. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 7. Bestyrelsesmøder

 1. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Møder i bestyrelsen indkaldes af formanden eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.
 2. Bestyrelsesmøder skal indvarsles med mindst 1 uges varsel.
 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.

§ 8. Ordinær generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Dog kan generalforsamlingen ikke træffe beslutninger i modstrid med den i § 1 stk. 3 nævnte samarbejdsaftale.
 2. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag, e-mail og/eller på foreningens hjemmeside og med angivelse af tid, sted og dagsorden.
 3. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
 4. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede generalforsamlingen.
 5. Kun foreningens medlemmer, der ikke er i restance med kontingent, og som har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeret kan alene udøves ved personligt fremmøde. På den stiftende generalforsamling har samtlige fremmødte, der har indmeldt sig i foreningen stemmeret.
 6. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer ved ændring af vedtægterne.
 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 8. Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt mindst 2 af de fremmødte medlemmer forlanger det. Dog skal personrelaterede afstemninger altid foregå skriftligt.
 9. I sager, der ikke er anført på dagsordenen eller forslag, der ikke er modtaget rettidigt, kan generalforsamlingen ikke træffe bindende beslutning.
 10. Sekretæren udarbejder referat fra generalforsamlingen. Efterfølgende underskrives referatet af dirigent og formand.

§ 9. Generalforsamlingens dagsorden

Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og fremlægger budget for det kommende år
 4. Behandling af forslag
  a. fra bestyrelsen
  b. indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter
 6. Valg af revisor for og revisorsuppleant
 7. Eventuelt

§ 10. Regnskab

 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret 1. juli til 30. juni.
 2. Regnskabet forsynes med påtegning fra revisor og underskrives af bestyrelsen.
 3. Alle regnskabsbøger, bilag og specifikationer til regnskabet skal opbevares i henhold til bogføringslovens bestemmelser herfor.

§ 11. Revision

 1. Foreningens regnskab skal revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor, der skal være regnskabskyndig.
 2. Revisoren skal foretage kontrol af de økonomiske beslutninger, der er truffet af bestyrelsen, og er herunder berettiget til at efterse beslutningsreferater, ligesom revisoren skal have uhindret adgang til samtlige bilag, der vedrører regnskabet.
 3. Revisoren vælges for 2 år ad gangen, suppleanten for 1 år ad gangen.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 2/3 af foreningernes medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsordenspunkt/-er.
 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter reglerne for ordinære generalforsamling, med angivelse af dagsorden.

§ 13. Økonomi

 1. Bestyrelsen er bemyndiget til, under ansvar over for generalforsamlingen, at optage lån til finansiering af konkrete opgaver i forbindelse med foreningens aktiviteter.
 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller moderklubberne nogen hæftelse for FC Sydvests’s økonomiske forpligtelser.

§ 14. Foreningens opløsning

 1. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst ½-delen af de stemmeberettigede   medlemmer skal være til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de afgivne stemmer, stemmer herfor.
 2. I tilfælde af foreningens opløsning, og efter afvikling af foreningens aktiviteter, deles foreningen resterende midler ligeligt mellem Ballum IF, Bredebro IF, Løgum IF og TSF- Fodbold. Licensen vedrørende elitefodbold videreføres af Tønder SF-Fodbold.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 6. april 2016

 

Dirigent:
Ib Hansen

Forhenværende formand:
Hans Pilegaard